Stichting Pergamijn

 

Kwaliteitsrapport 2022 

Voorwoord 

Hoofdstuk 1

Pergamijn 2022 in vogelvlucht

Hoofdstuk 2

Het zorgproces rond de individuele cliënt

Hoofdstuk 3

Ervaringen van cliënten

Hoofdstuk 4

Continu verbeteren van de zorg / veilige zorg

Hoofdstuk 5

Betrokken en vakbekwame medewerkers

Hoofdstuk 6

Het jaar 2022 volgens….

 

THEMA

Speciale wensen gaan in vervulling

Intern beraad

Externe visitatie

Cliëntversie van dit 

Kwaliteitsrapport

“Trots op onze wendbaarheid”

Voorwoord

2022 is een intensief jaar geweest. De coronamaatregelen speelden in het begin van het jaar nog een grote rol. Dit had enorme impact op onze cliënten en onze medewerkers. Vanaf maart zijn meer cliënten en medewerkers ziek geworden dan in de coronaperiode daarvoor. De impact hiervan is groot geweest voor iedereen: isolatiemaatregelen bleven van kracht en we hebben afscheid moeten nemen van cliënten als gevolg van corona. De coronaperiode heeft ons doen realiseren dat hoe wij omgaan met hygiëne en infectiepreventie cruciaal is. Daar hebben we ook belangrijke slagen in gemaakt vanuit de verpleegkundige dienst, de infectiepreventiedeskundigen en hoe we keken naar hygiëne-infectiepreventie in facilitaire zaken en in de teams.  Corona lijkt nu – gelukkig – achter ons te liggen, de naweeën ervan zijn wel nog voelbaar.

2022 was ook het jaar van ingrijpende organisatieveranderingen. We hebben in de eerste helft van 2022 van buiten naar binnen gekeken en goed beschouwd wat dat betekent voor de interne organisatie. Bewustzijn van de veranderende zorgvraag was er onvoldoende. Er is daardoor misschien een wat naar binnen gekeerde organisatie ontstaan. Deze marktanalyse heeft ons indringende inzichten gegeven. We weten nu beter wat de markt vraagt van ons maar ook wat dit betekent voor de manier waarop wij nu onze zorg verlenen. De vraag naar het klassieke woon- en zorgprofiel waar wij van oudsher zo goed in zijn – groepswonen met behandeling – zal minder worden. Tegelijkertijd zien we dat de groep mensen met een licht verstandelijke beperking groeiende is. En een andere vorm van zorg en wonen gewenst: meer gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, op het participeren in de maatschappij en op het zo zelfstandig mogelijk wonen (met een eigen voordeur) in de wijk.  Dat vraagt van ons als organisatie de komende jaren een ombuiging op meerdere fronten. De eerste stappen daartoe zijn gezet in 2022, waaronder de herstructurering van de interne organisatie.

Ondanks de interne herstructurering zijn we erin geslaagd om elke dag weer het verschil te maken voor onze cliënten. Ik ben veel op bezoek geweest bij teams en ben ongelooflijk trots op de wendbaarheid van onze organisatie en grote loyaliteit van onze medewerkers, naar onze cliënten en naar elkaar toe. We zaten in een lastige fase, omdat er veel aandacht nodig was voor de noodzakelijke herstructurering. En we hebben moeten reorganiseren, omdat er urgentie was. Desondanks zijn we er in geslaagd heel veel mooie dingen te doen voor en met onze cliënten. Dat lees je in dit Kwaliteitsrapport. Ik ervaar een enorme passie en gedrevenheid van alle medewerkers naar cliënten toe en dat is waar het uiteindelijk wel om draait.

Tot slot spreek ik mijn dank uit naar iedereen die zich zo inzet en kijk ik vol vertrouwen uit naar de toekomst van Pergamijn.

Jessica Heuperman

Bestuurder Pergamijn

 

Hoofdstuk 1

Pergamijn 2022 in vogelvlucht

1.1. Pergamijn in het kort

 

Werkgebied Pergamijn

Wij zijn Pergamijn

Missie

Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart en vanuit gelijkwaardigheid en respect.

Visie

Om invulling te geven aan onze missie kiezen we voor complexe langdurige zorg. Wij bundelen onze kennis en kunde met die van onze netwerkpartners om zorgarrangementen op maat van de cliënt te ontwikkelen. We leveren een bijdrage aan sectoroverstijgende cliëntvraagstukken door te groeien naar een netwerkorganisatie. Wij investeren continu in kennis en unieke kwaliteiten van onze medewerkers en vrijwilligers.

 

Opbouw van dit kwaliteitsrapport

Dit kwaliteitsrapport 2022 is opgebouwd volgens de drie bouwstenen van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Daarbij zijn drie verdiepende thema’s opgenomen: arbeidsmatige dagbesteding, de opleiding maatschappelijke zorg en persoonsgerichte zorg. 

Daarnaast zijn de jaarverslagen opgenomen van de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Samen met het bestuursverslag en de jaarrekening vormt het kwaliteitsrapport 2022 de maatschappelijke verantwoording van Pergamijn over dit verslagjaar.


Zoals gebruikelijk is de cliëntversie van dit rapport gemaakt voor en door cliënten. We bedanken ons Mediateam voor dit mooie filmische verslag van 2022.

2022 in het kort

 • Dagbesteding is weer mogelijk vanaf 7 februari 2022;
 • Herijking van de strategie start: Pergamijn bekent kleur!;
 • De Hofakker in Echt sluit haar deuren en de bewoners verhuizen naar hun nieuwe woonlocatie;
 • Op 31 oktober verhuizen ook de bewoners van de Kruisstraat naar hun nieuwe woonlocatie;
 • De IGJ bezoekt Walstro en brengt een positief rapport uit;
 • Het OP-procesteam gaat van start;
 • De stichting Vrienden van Pergamijn doneert vijf duo-fietsen voor onze cliënten;
 • Vlaggenwedstrijd Carnaval;
 • De Avonturentuin bij Vosweg/ Reeweg op Pepinusbrug wordt geopend;
 • Opening van zorgboerderij Heggerhof;
 • De jaarlijkse ISO-audit wordt positief afgesloten;
 • Het wagenpark van Pergamijn wordt vervangen door elektrische auto’s in kader van milieubewustzijn;
 • De reorganisatie van het middenkader gaat van start;
 • Het Mediateam lanceert Radio Pergamijn;
 • Na coronajaren weer een feestelijk samenzijn en ontmoeting bij de uitreiking van kerstpakketten.

‘Pergamijn bekent kleur’: herijking strategie en organisatieontwikkeling

2022 heeft in het teken gestaan van een herbezinning op de toekomst. De gehandicaptensector kampt met meerdere uitdagingen. Een toenemende complexiteit van ondersteuningsvragen, een hoge werkdruk als gevolg van verloop en ziekteverzuim en groei van de zorgkosten door de noodzakelijke inzet van personeel niet in loondienst. De zorgkantoren zetten expliciet in op kostenbeheersing en de inzet van informele zorg. In het akkoord van ZN en VGN zijn vijf ‘ kanslijnen’ benoemd om de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te houden.

Van oudsher richt Pergamijn zich op de intramurale verblijfszorg inclusief behandeling en dagbesteding voor een (zeer) kwetsbare doelgroep. De doelgroepen EMB en senioren vertonen al jaren een dalende lijn, terwijl we groei zien in de LVB (+)-markt, ZZP 6 en 7. Mensen met een lichte verstandelijke beperking vragen een ander aanbod dan de traditionele intramurale verblijfszorg inclusief dagbesteding en behandeling. Om de krimp van het aantal cliënten af te remmen, moet Pergamijn zich ook gaan richten op deze mogelijkheden. Dit vraagt om innovatie en ontwikkeling van en professionalisering in nieuwe concepten. Hoe we met de toekomstige vragen van cliënten om willen gaan, wordt in 2023 verder uitgewerkt in doelgroepenvisies met daarbij behorende programmalijnen, gericht op de huidige en toekomstige cliëntpopulatie.

Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol in de herbezinning. In Limburg is een dubbele vergrijzing en ontgroening zichtbaar: zorgverleners worden ouder en jongere (potentiële) zorgverleners verlaten de provincie. Door de versnelde afname van de beroepsbevolking neemt het tekort op de arbeidsmarkt toe. Dit effect merken we al: vacatures zijn soms lastig te vervullen. 

Pergamijn heeft in 2022 een aantal organisatie-aanpassingen voorbereid die ons in staat stellen de uitdagingen van deze tijd beter te beantwoorden. Vier focuspunten staan centraal:

 • het professionaliseren / versterken van de interne organisatie;
 • het versterken van partnerschap en informele zorg;
 • het aanpassen van de organisatie in zijn geheel, in lijn met het dalend aantal cliënten;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Vanaf 2023 gaan we werken met 15 teammanagers zorg en een teammanager planbureau, in plaats van 30 teamleiders zorg. Ook het Behandel- en Expertisecentrum (voorheen Gezondheidscentrum) krijgt 3 teammanagers. De teammanagers gaan, onder leiding van twee directeuren zorg, alle zorg- en behandelteams aansturen.

In 2023 zal Pergamijn aandacht besteden aan het actualiseren van de doelgroepenvisies, het versterken van inspraak en medezeggenschap en planontwikkeling (en uitvoering) in het kader van een toekomstbestendige vastgoedportefeuille afgestemd op de cliëntvraag.

Meer regionale samenwerking is nodig

 

Zorgorganisaties kampen zoals gezegd met dezelfde vraagstukken: hoe kunnen we er nu en in de toekomst voor blijven zorgen dat 

iedereen de zorg krijgt die nodig is? Dit vraagt om samenwerking, ieder vanuit eigen expertise en kracht en daarmee aanvullend aan elkaar. Pergamijn neemt deel

 aan het samenwerkingsverband ‘Samen kr8’. Bestuurders van de verschillende organisaties in de VG-sector verkennen hoe we elkaar kunnen versterken dan wel van elkaar leren. Hier zijn projecten uit voortgekom

en op het gebied van arbeidsmarkt, ICT en expertise, waarbij Pergamijn met name een kartrekkersrol heeft in dit laatste project rond expertiseontwikkeling voor de EVB (+)-doelgroep.

1.2 Verbetertrajecten 2022

In het kwaliteitsrapport van 2021 zijn drie verbeterpunten genoemd. In 2022 zijn hier de volgende resultaten op bereikt. Een aantal onderwerpen komt terug in dit kwaliteitsrapport 2022.

Verbetertrajecten op orde

Basiszorg op orde
Verhelderen doelgroepenstrategiePergamijn kiest in de herziene meerjarenstrategie voor een versteviging van de LVB doelgroep.
Goede basiszorg en behandelingHet OP-proces wordt continu doorontwikkeld.
Juiste cliënt op de juiste plekIn 2022 is de vastgoedstrategie herijkt naar aanleiding van de markt- en omgevingsscan.
Leren en groeien
Aantrekkelijke en betrouwbare werkgeverVia PlaRo krijgen onze medewerkers een gezond basisrooster.
LeiderschapsontwikkelingDe reorganisatie van het middenkader gaat in op 1-1-2023. Zowel de nieuw benoemde teammanagers als de senior clientbegeleiders worden in 2023 begeleid.
Optimalisatie functiemixVanaf eind 2022 gebruiken de teams een normformatie, gebaseerd op de ZZP-mix. Dit moet waarborgen dat teams werken met voldoende en deskundige medewerkers.
Bedrijfsprocessen
Verankeren kwaliteit en veiligheidPergamijn heeft in 2022 opnieuw het ISO-certificaat gekregen.
ICT-strategie ondersteunt medewerkerprocessenDe nieuwe werkplek is geïntroduceerd en de HR-processen zijn opgenomen in AFAS.

1.3 Verbeterpunten 2023

In 2023 zijn onder meer de volgende verbeterpunten gekozen:

 • Actualiseren van de doelgroepvisies;
 • Versterken van het partnerschap en de samenwerking met familie, als onderdeel van het zorgproces rondom de cliënt. Inspraak is verankerd op het niveau van de operationele eenheden.

Hoofdstuk 2 

Het zorgproces rond de individuele cliënt

2.1 Methodisch werken met het Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan (OP) beschrijft hoe een cliënt wordt begeleid om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het plan schrijft de hulp die nodig is, wie die hulp gaat verlenen en wanneer die hulp gegeven wordt. Ook wordt beschreven hoe de ondersteuning aangepast kan worden als de situatie van de persoon verandert. Het ondersteuningsplan wordt opgesteld in samenspraak met de persoon zelf en de wettelijke vertegenwoordiger. Begeleiders, gedragskundigen en behandelaren leveren een professionele bijdrage.

In 2018 is er veel energie gestopt in het onder de aandacht brengen van dit OP bij alle betrokkenen. Alle teams en betrokkenen hebben destijds een training gevolgd van 6 bijeenkomsten. Nu, drie jaar later, blijkt uit in- en externe audits dat het OP-proces opnieuw aandacht behoeft. Door de vele personeelswisselingen in de teams en de werkdruk die dat met zich meebrengt, is niet iedereen meer op de hoogte van de afspraken met betrekking tot het OP-proces. Zo zien we grote verschillen in de toepassing van DitVindIkErvan (DVIE). De tools om de dialoog met de cliënt te bevorderen worden nog slechts weinig ingezet. Het ophalen van wensen en verwachtingen bij de cliënt leidt niet meer automatisch tot het actualiseren van het persoonsbeeld, de professionele interpretatie en tot nieuwe doelen en acties. De evaluaties worden niet structureel in de kalender gezet en medewerkers zijn zoekende om een goede rapportage te schrijven. Methodisch werken is geen vanzelfsprekendheid. Nieuwe medewerkers worden zeer divers ingewerkt en de betrokkenheid van de cliëntbegeleider is te afhankelijk van waar deze werkt.

Daarom heeft Pergamijn een OP-procesteam in het leven geroepen, waarbij de verbeteropdracht luidt om te zorgen voor rolduidelijkheid. ‘Om kwalitatief goede en veilige zorg en ondersteuning te bieden; volgens de visie op complexe langdurige zorg en actuele inzichten binnen de gehandicaptenzorg; naar tevredenheid van cliënten, verwanten en medewerkers.’ Deze rollen en taken zijn inmiddels duidelijk ingebed in het OP-proces en de stappen zijn visueel beter in beeld gebracht.

Dit alles is uitgewerkt in Ask Me, een tool voor medewerkers om informatie op te zoeken. Er zijn micro learnings gemaakt om ondersteunende informatie over het rapporteren of het voeren van een dialoog terug te vinden. Vanaf januari 2023 wordt gestart met de uitrol van Ask Me binnen Pergamijn. Deze digitale ondersteuning leidt voor alle betrokken rollen (senior cliëntbegeleider, cliëntbegeleider, gedragskundige en de teammanager) tot duidelijkheid over wie wat wanneer doet in het ondersteuningsplanproces en tot een volgende inhoudelijke verbeterslag. De ‘Ask Me tegel’ is door medewerkers beoordeeld als compleet en duidelijk.  Pergamijn werkt zo continu aan het optimaliseren van het primaire proces.

2.2 Zinvolle daginvulling

Begin 2022 wordt binnen de dagbestedingslocaties nog gewerkt in homogene groepen, om het besmettingsrisico met corona te verkleinen. Eind 2022 kunnen cliënten weer naar hun oorspronkelijke dagbestedingslocatie.

 

THEMA             De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding

 

Pergamijn biedt arbeidsmatige dagbesteding in de eigen organisatie en werkt samen met organisaties die hier de gelegenheid voor bieden. Het ondersteuningsplanproces is altijd de basis. Via de methodiek DitVindIkErvan worden wensen van cliënten opgehaald. Hierna worden doelen afgesproken, waar de cliënt zelf aan werkt met ondersteuning van begeleiders.

Werkwensenonderzoek

Als een cliënt de wens uitspreekt om ergens te gaan werken, is altijd maatwerk nodig. Er wordt een werkwensenonderzoek uitgevoerd, om de wens van de cliënt goed in kaart te brengen, uit te zoeken wat de vaardigheden van de cliënt zijn en welke functie goed zou passen. Als iemand meer wil dan hij / zij op dat moment al kan, krijgt diegene de kans om zich te ontwikkelen. Mensen werken naar vermogen. Participeren, het benutten van eigen kracht en het dragen van eigen verantwoordelijkheid is voor iedereen uitdagend. Daarom sluiten we aan bij de mogelijkheden van mensen om hun talenten te benutten en ontwikkelen. Pergamijn ontwikkelt hiervoor (kortdurende) cursussen die worden opgezet naar de wens van cliënten. Zo leren zij vaardigheden die ze nog niet (goed genoeg) beheersen en hebben cliënten de kans om te leren en zich te ontwikkelen.

Werkwensenonderzoek

StapActie
Stap 1Socratisch Interview (om de werkwens helder te krijgen)
Stap 2Ambitiegesprek (ervaringen en details ophalen)
Stap 3INVRA Arbeid afnemen met cliënt (een vaardighedenmeting)
Stap 4INVRA Arbeid profielschets van de gewenste functie (wat moet je kunnen?)
Stap 5De twee profielen naast elkaar leggen om te bekijken of de cliënt al alle vaardigheden beheerst of dat hij nog vaardigheden (beter) moet leren?
Stap 6aOntwikkeldoelen en acties maken in OP om aan vaardigheden te werken
Stap 6bExterne werkplek zoeken

Welke cliënten komen in aanmerking voor arbeidsmatige dagbesteding?

Cliënten komen in aanmerking voor arbeidsmatige dagbesteding als zij onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) vallen, een indicatie dagbesteding hebben en niet in staat zijn om in loondienst te werken (vastgesteld door het UWV). Daarbij bezit de cliënt de vaardigheden die nodig zijn voor de functie die hij ambieert, hij kan zich ontwikkelen en is gemotiveerd om nieuwe dingen te leren.

Samenwerkende bedrijven

Bij arbeidsmatige dagbesteding werkt iemand zonder salaris in een passende bedrijfsomgeving met verantwoordelijkheid voor bepaalde (deel)taken. Denk aan vakken vullen in een supermarkt, werken in een bloemenwinkel of een verzorgings-/verpleeghuis, een manege, broodjeszaak of als stratenmaker. De cliënt heeft een aanspreekpunt/coach bij het bedrijf. En een zorgprofessional van Pergamijn begeleidt en ondersteunt op afstand. Zo kan iemand weer naar eigen kunnen meedoen in de samenleving.

Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is die met Hulpmiddelen Kersten uit Roermond. In deze video vertellen Samantha en Ashwin over hun werk bij Kersten. 

Arbeidsmatige dagbesteding binnen Pergamijn

Werken in het restaurant

Eindelijk kan in 2022 het restaurant weer open in het bestuurs- en dienstencentrum Mercator. Spannend en leuk voor het team van cliënten en medewerkers, om in deze nieuwe omgeving iedereen weer een heerlijke lunch aan te kunnen bieden! Tijdens de ISO audit in september 2022, bleek dat alles ook qua hygiëne tip top in orde is. Onze kanjers werken een hele dag in het gebouw; ze geven de planten water, onderhouden de koffiecorners, versieren het gebouw met Kerst. Ze maken sfeer en brengen gezelligheid.

Muziek verbindt

Activiteitencentrum Leyenbroekerweg in Sittard is de thuisbasis van ons Mediateam. Dit team bestaat uit 12 deelnemers en 2 begeleiders met een passie voor media. Op de eerste verdieping gonst het elke dag van de activiteit en creativiteit:  “We maken video’s voor YouTube over wat er gebeurt binnen Pergamijn en over dingen uit ons dagelijks leven”, legt deelnemer Jack Hulleman uit. “Is er wat te doen, dan gaan wij langs en maken er een video van. Of foto’s, dat kan ook.”

“Elk van ons heeft zo z’n eigen pakkie-an. Patrick houdt van foto’s maken en bewerken op de computer, Jack interviewt graag mensen. Jeroen is technisch heel sterk en zorgt voor de camera, licht en geluid”, vertelt begeleider Sven van Veggel. “Ad is een uitstekend fotograaf en houdt zich ook bezig met het digitaliseren van het rijke Pergamijn-archief. Rim is helemaal gek van radio. Verbluffend goed is-ie in het imiteren van stemmen en het leveren van voice-overs. En dan is er nog Roland, die met zijn muzikale kennis verdieping brengt bij wat je hoort. Dat bracht me op het idee om radio te gaan maken met deze groep. Ik zag in radio maken ontwikkelingskansen voor cliënten én een grote meerwaarde voor onze organisatie.”

Zo ontstond dus het plan voor Radio Pergamijn. Begeleiders en deelnemers bouwden een heuse radiostudio en toen kon het oefenen beginnen! Inmiddels hebben de vele knoppen en programma’s geen geheimen meer voor de radiomakers.

Bekijk de video van de landering van Radio Pergamijn op YouTube!

“Radio maken is een samenspel tussen onze deelnemers. Ze maken samen een product, vullen elkaar aan en hebben de vrijheid om samen of alleen invulling te geven aan hun programma”, gaat Sven verder. “Ze leren het voor te bereiden. Hoe interview ik iemand, wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen op de radio? Er zijn er die gaan presenteren of als sidekick fungeren. Anderen stellen de playlists samen. In ieder geval heeft de hele groep enorm uitgekeken naar deze start.”

Radio Pergamijn is te beluisteren via de website van Pergamijn. Elke weekdag wordt er twee uur lang live radio gemaakt en verder staat Radio Pergamijn garant voor veel goeie muziek, 24 uur per dag en 7 dagen per week!

Debbie werkt bij zorgcentrum De Kollenberg

Debbie werkt bij zorgcentrum De Kollenberg. Ze vindt het leuk om mee te werken bij de bewoners van het zorgcentrum. Tijdens haar werkzaamheden maakt ze graag een praatje met de bewoners en zorgt ze graag voor ze.

Medewerkers van de Kollenberg: “Debbie is voor de afdeling een goede kracht. Collega’s waarderen haar en zien haar als een collega. Debbie heeft haar eigen taken / dagprogramma binnen de afdeling. Ze weet deze goed toe te passen in de praktijk en bij onduidelijkheden overlegt ze binnen het team. Debbie neemt voor de zorgmedewerkers verschillende taken uit handen; denk bijvoorbeeld aan bedden opnieuw opmaken, de afwas doen bij bewoners op de kamer, handdoeken, washandjes en papieren doekjes bijvullen, etc. Debbie heeft haar eigen mapje, waar haar taken in vermeld staan op de dagen dat ze aanwezig is op de afdeling. Ze is een aanwinst voor het team!”

 • 0
 • 1
 • 2

2.3 Welkom bij Pergamijn

Medewerkers van de afdeling Zorgadvies ondersteunen nieuwe potentiële cliënten en hun verwanten in de zoektocht naar een goede woon- of dagbestedingsplek. Ook voor cliënten die al bij ons wonen en wiens zorgvraag verandert, wordt door medewerkers van de afdeling Zorgadvies naar een op dat moment beter passende woning gezocht. Het proces ‘Welkom bij Pergamijn’ heeft na anderhalf jaar opgeleverd dat aanmeldingen voor wonen of daginvulling nu vanuit een centraal punt worden gecoördineerd. We hebben hierdoor een beter totaaloverzicht van alle vragen en beschikbare plaatsen. Zo kan passende zorg op de juiste locatie sneller worden gevonden. Medewerkers van Zorgadvies vragen cliënten, verwanten en medewerkers naar de ervaringen tijdens het doorlopen proces. Uit deze evaluaties blijkt dat in veel gevallen het ondersteuningsaanbod past bij de zorgvraag van de cliënt en dat alle betrokkenen voorafgaand aan de plaatsing voldoende zijn geïnformeerd. 

Hoofdstuk 3

Ervaringen van cliënten 

DVIE (DitVindIkErvan) omvat 10 verschillende thema’s, gebaseerd op de domeinen van kwaliteit van leven (Schalock, 2007): Gevoel, Lijf, Familie, Vrienden & kennissen, Meedoen, Hulp, Huis, Doen, Kiezen en Veilig voelen. Op basis van deze thema’s wordt de onderzoekende dialoog gevoerd met de cliënt of met de verwant (de belangrijke ander) als de cliënt niet zelf zijn wensen en behoeften kan verwoorden. Het ophalen van wensen en behoeften kan het hele jaar door, op een manier die past bij de cliënt.

3. 1 Hoe ervaren cliënten en verwanten de kwaliteit van leven?

Pergamijn gebruikt “Dit vind ik ervan!” (DVIE) om de wensen en behoeften van cliënten in beeld te brengen. Dit instrument is opgenomen in de landelijke waaier van cliënt-ervaringsinstrumenten. De opbrengst van de dialoog is van belang voor het opstellen van een ondersteuningsplan, dat zo wordt afgestemd op de persoonlijke wensen, behoeften en ervaringen van de cliënt. Opgehaalde wensen kunnen worden vertaald naar doelen en acties in een vernieuwd ondersteuningsplan.

Door al de informatie van alle cliënten bij elkaar te leggen ontstaat er een beeld hoe cliënten en verwanten de kwaliteit van leven ervaren. 

De resultaten zijn jaarlijks enigszins vergelijkbaar. Cliënten en verwanten zijn het meest positief over het domein “Huis” en “Familie”. Het minst positief ervaart men ieder jaar het domein “Lijf”. Doen en meedoen zijn verbeterpunten die cliënten ook belangrijk vinden en graag willen veranderen. Waar mogelijk leidt dit in samenspraak tot aanpassing van de doelen in het ondersteuningsplan.

3.2 Klachten en gevoelens van onvrede

We horen de stem van de cliënt natuurlijk ook als er iets minder goed gaat. Meestal wordt dat opgelost door goed met elkaar te praten. Maar soms blijft de onvrede bestaan en wordt een formele klacht ingediend.

Clientvertrouwenspersoon

In 2022 is de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) betrokken bij 35 casussen. In 2022 zijn 25 casussen afgerond en zijn 10 casussen meegenomen naar 2023. Casussen zijn gemeld door de cliënt (10), een familielid of wettelijk vertegenwoordiger (15) of door een medewerker van Pergamijn (1). Casussen hebben betrekking op:

 • onvrede over zorg en bejegening: professioneel handelen (9), communicatie (7), veiligheid (5), ongewenst of onethisch gedrag (5) of organisatie/logistiek (5);
 • en op persoonlijke problematiek (4). Dit betreft problemen die cliënten ervoeren met betrekking tot het eigen gedrag en dat van anderen.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)

Cliënten en hun vertegenwoordigers ontlenen aan de cliëntvertrouwenspersoon Wzd iemand die aan hun zijde staat en een bijdrage levert aan hun rechtsbescherming en welzijn bij onvrijwillige zorg. In 2022 is door de CVP kennisgemaakt met de gedragsdeskundigen van Pergamijn is er voorlichting gegeven aan teams binnen verschillende locaties. Ook is de CVP op verzoek aangesloten bij een aantal verwantenoverleggen en bij de CCR.

In 2022 zijn 19 locatiebezoeken afgelegd. Er is ondersteuning geboden bij 4 kwesties. 3 kwesties zijn afgerond in 2022, 1 kwestie loopt door in 2023. Onderwerpen waar ondersteuning van de vertrouwenspersoon WZD gevraagd wordt zijn: bewegingsvrijheid, eigen leven inrichten en insluiten. 

De CVP Wzd heeft ook een wettelijke taak (Wzd art. 57.2.a) om signalen te melden over tekortkomingen in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van een cliënt. In 2022 heeft de CVP Wzd hiertoe geen signalen afgegeven.

Klachten

In 2022 zijn bij de Klachtenfunctionaris (CBKZ) 6 klachten binnengekomen waarvan er drie zijn afgehandeld. Eén klacht betreft professioneel handelen, één betreft veiligheid.

Klachtencommissie Cliënten

De Klachtencommissie Cliënten van de stichtingen Daelzicht, Pergamijn, PSW en Radar heeft tot taak om klachten te behandelen die op basis van de klachtenregelingen van de aangesloten stichtingen bij haar worden ingediend. In 2022 zijn 3 klachten van cliënten bij Pergamijn binnen gekomen: twee zijn afgehandeld, één loopt nog door in 2023.

3.3 Inspraak en medezeggenschap

De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ 2018) is met ingang van 1 juli 2020 van kracht. Op meerdere woningen is structureel een vorm van inspraak georganiseerd via een bewoners– en/of verwantenoverleg. We willen dat inspraak en medezeggenschap voor alle cliënten en cliëntvertegenwoordigers heel normaal wordt. Daarom zijn eind 2022 vier medewerkers geworven als ondersteuner lokale cliëntenraden, om inspraak en medezeggenschap te stimuleren en te bewegen naar participatie. Medewerkers en cliënten worden ondersteund om het goede gesprek te voeren en de stem van de cliënt te laten horen, zodat we ‘samen zorgen’ in plaats van ‘zorgen voor’. Natuurlijk deden cliënten mee in dit wervingsproces en hadden zij hierin een adviserende rol.

 

 

Inspraak op de Bronstraat in Born

Samenleven is leuk als je ook samen kunt bepalen hoe je dat doet. Als je je huisgenoten niet zelf kunt kiezen, als er net zoveel meningen als mensen zijn, als iedereen eigen gewoonten met zich meeneemt, hoe leef je dan plezierig samen? Nou, door goed met elkaar te overleggen. Te bespreken wat je prettig vindt en wat niet. Door goed naar elkaar te luisteren en samen ‘de regels’ van het huis op te stellen. Door inspraak concreet te maken.

Via een wekelijks bewonersoverleg bespreken de bewoners van de Bronstraat in Born de gang van zaken in hun huis. Zij agenderen zelf onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ze beslissen samen en overleggen met de zorgprofessionals wat er wel en niet mogelijk is. Iedere week komen onze bewoners even bij elkaar, op dinsdagavond om 18 uur. Je komt en hebt inspraak, of je komt niet; dan beslissen je medebewoners voor jou.

Een keer in de maand is de deelname van iedereen verplicht, omdat dan ook de brandveiligheid op de agenda staat.

In 20 minuten komen vaste onderwerpen aan bod, zoals het menu voor de volgende week, de recreatieagenda, bijzonderheden zoals nieuwe medewerkers, een aankondiging dat de glazenwasser komt, de vraag ‘wie gaat naar huis met de feestdagen’, en de rondvraag waar iedereen een onderwerp voor kan aandragen.

Er wordt achteraf gerapporteerd in Pluriform, zodat iedereen goed op de hoogte is, ook als je niet aanwezig was.

Video: inspraak bij de Bronstraat

In het bewonersoverleg dat we filmden, had Dion de vraag of er foto’s van medewerkers opgehangen kunnen worden, zodat je bij binnenkomst direct ziet wie er die dag dienst heeft. De foto’s hangen inmiddels op! Fijn voor de bewoners en voor de mensen die op bezoek komen.

Het bewonersoverleg kan nog verder ontwikkeld worden door:

1.            Vasthouden wat we opgebouwd hebben door de jaren heen, door nieuwe medewerkers deelgenoot te maken van onze visie op inspraak en medezeggenschap;

2.            Andere woningen meenemen in het ontwikkelen van inspraak;

3.            Mogelijk gastsprekers uitnodigen, die vragen van cliënten kunnen beantwoorden of meedenken met hun ideeën.

Hoofdstuk 4

Continu verbeteren van de zorg / veilige zorg

Goede zorg is persoonsgerichte en veilige zorg. Binnen Pergamijn wordt binnen commissies en expertiseteams gewerkt aan beleidsontwikkeling op verschillende thema’s. Daarnaast leveren kwaliteitsregistraties, audits en andere kwaliteitsonderzoeken informatie op voor het continu verbeteren van de zorg. Via verbeterplannen wordt de voortgang gevolgd.

4.1 Zorginhoudelijke thema’s

Binnen Pergamijn stuurt het lijnmanagement via expertiseteams, commissies en werkgroepen op de ontwikkeling van zorginhoudelijke thema’s. 

Ontwikkeling van de kwaliteit van zorg

ExpertiseteamsCommissiesWerkgroepen
Palliatieve zorgVeilig meldenBelevingsgerichte zorg
SeksualiteitHygiëne en infectiepreventieBIG
DecubitisOnvrijwillige zorgOP-procesteam
Geneesmiddelencommissie
Calamiteitencommissie BOA

 

Palliatieve zorg

In 2022 is het expertiseteam palliatieve zorg zeer actief geweest. Via een jaarplan is er gewerkt aan doelen om de zorg rondom het levenseinde te optimaliseren.

In 2022 is voor de tweede keer een zelfevaluatie gehouden In de zelfevaluatie van 2022 zijn de gerealiseerde verbeteringen ten opzichte van een eerdere zelfevaluatie (2018) goed zichtbaar; zo beschikt het expertiseteam over interne protocollen en procesplaten, er is een interne scholing voor medewerkers geweest die multidisciplinair gegeven wordt, er is een pitch palliatieve zorg ontwikkeld om de bewustwording bij medewerkers te vergroten en 15 medewerkers van Pergamijn hebben een scholing gevolgd aan de Hogeschool Zuyd.

Ethiek

Na de vaststelling van Ethiekbeleid is in 2022 een Commissie Ethiek gestart. Binnen Pergamijn spelen regelmatig vraagstukken waar ethiek een rol speelt. Morele dilemma’s, onderwerpen die schuren of waar verschillende normen en waarden verhinderen dat mensen goed in verbinding staan. De commissie is driemaal bijeen geweest. Er zijn 2 moreel beraden gehouden ter voorbereiding voor de opleiding tot gespreksleider.

4.2 Leren en verbeteren van incidenten

Meldingen incidenten cliënten en meldingen incidenten medewerkers

Pergamijn doet er alles aan om de veiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen. Toch vinden er regelmatig incidenten plaats; zorg is mensenwerk. Incidenten worden gemeld volgens de interne meldprocedure. Na analyse van de cijfers formuleren we verbetermaatregelen op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. De resultaten worden ook in de Commissie Veilig Melden geanalyseerd.

 

Gedrag

Medicatie

Vallen

Overig

MIM

Pergamijn 2022

1833

1338

407

81

452

Pergamijn 2021

2595

1771

509

95

596

Aantal Meldingen Incidenten Cliënten en Medewerkers 2022 en 2021

Pergamijn koestert de goede meldingsbereidheid van incidenten; het is veilig om een incident te melden. In 2022 hebben we ook ingezet op minder incidentmeldingen. Er is dan ook een daling van het aantal incidenten zichtbaar ten opzichte van 2021. Deels is dit verklaarbaar vanuit het dalend aantal cliënten. Daarnaast is bij de medicatiemeldingen de daling verklaarbaar vanuit het in gebruik nemen van het elektronisch toediensysteem. Bij de gedragsmeldingen is de daling verklaarbaar vanuit ingezet beleid. Omdat het zo makkelijk is om een MIC-melding te maken binnen Pluriform, is dit voor medewerkers een vorm van rapporteren geworden, wat niet de bedoeling is. Als gedrag van een cliënt duidelijk beschreven is in het signaleringsplan van de cliënt, hoeft niet steeds een MIC-melding gemaakt te worden.

Ook bij de MIM-meldingen is een daling zichtbaar. We zien hier dat de cijfers sterk vervuild zijn; de meeste MIM-meldingen zijn feitelijk geen MIM-melding volgens de definitie die we hanteren. Een gedragsincident wordt nu vaak dubbel gemeld, als een MIC én een MIM. In 2023 worden het beleid en de procedure voor het melden van medewerkersincidenten dan ook herzien en opnieuw onder de aandacht gebracht.

In 2023 hebben we tot doel verbeterslagen te maken in het opvolgen van analyses. Hoe leiden de meldingen tot verbetering van zorg en ondersteuning en hoe borgen we de gerealiseerde verbeteringen? Dit gaan we verder uitwerken.

Basis- oorzaak analyse onderzoeken (BOA)

Binnen Pergamijn zijn enkele medewerkers opgeleid om interne onderzoeken uit te voeren bij ernstige incidenten. Hiervoor gebruiken we de PRISMA-methode. In 2022 is de BOA-procedure aangescherpt en vereenvoudigd, om enerzijds ieders rol in het proces te benadrukken zodat hierop gestuurd kan worden en anderzijds om verbetermaatregelen beter te kunnen volgen. In 2022 zijn drie BOA-onderzoeken uitgevoerd. Verbetermaatregelen zijn uitgezet.

BOA light

Ieder incident is een kans om te leren en te verbeteren. Om ook op teamniveau te leren van incidenten, zijn teamleiders en gedragskundigen geschoold in het systematisch analyseren van incidenten. Met de betrokkenen bij het incident wordt een tijdlijn gemaakt, waarna bij iedere stap wordt gekeken wat er goed is gegaan en waar iets niet helemaal goed is gegaan. Tenslotte worden de basisoorzaken van het incident in beeld gebracht.  Omdat deze methode een afgeleide vorm is van de Prisma Basis Oorzaken Analyse, gebruiken we de term ‘BOA light’. In 2022 zijn 8 analyses gemaakt en er is veel enthousiasme over deze werkwijze. Door samen de tijd te nemen om stil te staan bij een incident, voelt ieder zich gehoord en leer je gezamenlijk. Het is een belangrijke vorm van teamreflectie en de tijdsinvestering waard.

4.3 Leren van interne en externe audits 

Audit coronapreventie

Zoals eerder genoemd heeft corona begin 2022 nog flink impact gehad; dit was zichtbaar in het gestegen verzuim als gevolg van corona. Begin 2022 heeft een interne audit plaatsgevonden naar ervaringen met de toepassing van de basismaatregelen in het kader van coronapreventie. In januari 2022 zijn 47 locaties bezocht met de deskundigen infectiepreventie. Duidelijk is dat de basismaatregelen op alle locaties ingezet worden. Waar mogelijk worden cliënten betrokken bij de uitvoering van de maatregelen, met name bij de LVB-cliënten en op de dagbestedingslocaties. Zo zijn enkele cliënten betrokken bij het schoonhouden van handcontactpunten.

Bevindingen:

 • Handhygiëne heeft aandacht nodig; er bestaat variatie in de wijze waarop handhygiëne toegepast wordt;
 • Mondkapjes worden volgens voorschrift gebruikt. Deze zijn voldoende op voorraad en worden snel geleverd;
 • Het houden van 1,5 meter afstand is lastig, door gedrag van de cliënten of door het gebouw. Onze cliënten hebben nabijheid nodig. In bijna alle woningen wordt dagelijks geventileerd.

Naar aanleiding van deze audit heeft de HIP-commissie de richtlijnen voor schoonmaak en het schoonhouden van woningen geactualiseerd.

Interne audits normen Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg (IGJ)

In 2022 zijn de reguliere interne audits op de IGJ-normen (persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid) weer uitgevoerd. Tijdens de locatiebezoeken is tevens gekeken naar medicatieveiligheid en specifiek naar de werkwijzen voor cliënten met meerzorg.  De woningen die in 2022 zijn bezocht door de interne auditors scoren over het algemeen ‘voldoende’ en ‘grotendeels voldoende’ op de IGJ-normen. Op twee woningen zijn aandachtspunten geconstateerd, waarvoor verbeterplannen zijn opgesteld.

ISO-audit

Pergamijn beschikt over het ISO 9001 Keurmerk. In dat kader wordt Pergamijn jaarlijks door DNV getoetst. De rapportage is positief met enkele observaties, die inmiddels allemaal zijn opgepakt; Pergamijn heeft opnieuw het certificaat ontvangen.  

4.4 De inzet van onvrijwillige zorg

Er is een duidelijke afname te zien van onvrijwillige zorg bij toedienen van vocht en medicatie. Ook is er een kleine afname te zien van onvrijwillige zorg op vast tijdstippen. De overige vormen van toepassing van onvrijwillige zorg blijven nagenoeg gelijk. De afbouw zit vaak in kleine momenten, zoals de deur niet een half uur dicht maar een kwartier. Deze kleine momenten van afbouw zie je niet terug in de cijfers, terwijl dat voor de cliënt een hele vooruitgang is. Daarnaast staat of valt het toepassen van onvrijwillige zorg met het gegeven of er een vaste medewerker in dienst is die een cliënt kan lezen of een ingehuurde tijdelijke kracht. Binnen Pergamijn kennen we de problemen van discontinuïteit in de zorg, dit heeft echter in 2022 niet geresulteerd in toename van onvrijwillige zorg.  Over het algemeen kan gezegd worden dat toepassing van onvrijwillige zorg zorgvuldig wordt opgepakt door de begeleiders.  Zij zijn zich ervan bewust dat deze zorg niet zomaar mag worden toegepast en treden altijd in overleg met de gedragskundige (zorgverantwoordelijke) hierover.   

inzet onvrijwillige zorg

JaarBeperking bewegingsvrijheidToedienen van vocht voedingInsluitenAanbrengen van beperking eigen leven in te richtenOnderzoek aan kleding of lichaamUitoefenen van toezicht op betrokkenenOnderzoek van woning op gedragniet ingevuld
20218861601701272
20227041591710186

Inzet tentbed afgebouwd

Bij een cliënt van de Priorij hebben we sinds het ingaan van de Wet zorg en dwang de inzet van een tentbed in kleine stukjes afgebouwd. Enerzijds door de inzet van meerzorg. Anderzijds door de inzet van hulpcliëntbegeleiders (functiedifferentiatie) die lege tijd voor de cliënt vullen met activiteiten. Zo ontstaan er geen gevaarlijke situaties wanneer de verpleegkundigen geen direct toezicht op haar kunnen houden omdat ze met de zorg van andere cliënten bezig zijn. Het tentbed is niet geheel afgebouwd (dit is op dit moment ook niet het doel), maar ook de afbouw in tijd wordt als een groot succes ervaren. De cliënt ervaart meer rust in de nacht omdat zij ook daadwerkelijk slaapt wanneer ze in bed ligt en er is geen verzet meer tegen het insluiten.

totale onvrijwillige zorg

Maatregeltype% van de totale onvrijwillige zorg
Beperken van bewegingsvrijheid46,6 %
Insluiten27,9 %
Het toedienen van vocht, voeding en medicatie13,9 %
Aanbrengen van beperkingen het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen5,4 %
Overig5,2 %
Onderzoek van woon-/verblijfruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen0,4 %
Controle op aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen0,2 %
Onderzoek aan kleding of lichaam0,2 %
Uitoefenen van toezicht op betrokkene0,2 %
Zie uitvoering0,2 %

Hoofdstuk 5

Betrokken en vakbekwame medewerkers

5.1 Voldoende en deskundige medewerkers

Voldoende en deskundige medewerkers in stabiele teams zijn een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen bieden van verantwoorde zorg en het ervaren van werkplezier. Het verzuim en het verloop in de gehandicaptenzorg en ook binnen Pergamijn zijn hoog. We zien een relatief grote uitstroom bij de functie cliëntbegeleider, assistent-cliëntbegeleider en hulpcliëntbegeleider. Deels is sprake van een bewuste krimp, als gevolg van het dalend aantal cliënten. In 2022 zijn 108 nieuwe medewerkers gestart en hebben 170 mensen de organisatie verlaten. Onze cliënten zien hierdoor soms veel wisselende gezichten, ook omdat open plekken in het dienstrooster regelmatig moeten worden opgevangen door personeel niet in loondienst (PNIL). Voor de vaste medewerkers betekenen de open plekken een hoge werkdruk en druk op de werk-privébalans. De inrichting van Pergamijn met een kleiner aantal operationele eenheden versterkt de binding, onderlinge samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid en bevordert dat er uniformer gewerkt wordt binnen Pergamijn. Teams hebben elk een normformatie gekregen, op basis van de cliëntenmix en hun indicaties. Deze formatie moet waarborgen dat teams voldoende en deskundige medewerkers kunnen inzetten.

Pilot job branding campagne ‘De belangrijke ander’

In 2022 start Pergamijn met een ‘job branding campagne’. Omdat het lastig is om medewerkers te werven voor de groepen waar mensen wonen met een verstandelijke beperking, vaak autisme en/of gedragsproblematiek, is energie en creativiteit gestoken in een speciale wervingscampagne. 

Door middel van foto’s en video’s van cliëntbegeleiders in actie heeft Pergamijn dit werk in de kijker gezet. Deze online campagne liep vooral via advertenties op sociale media (Facebook en Instagram). Klikten mensen op de advertentie, dan kwamen ze in contact met een recruiter. In totaal reageerden 275 mensen op een advertentie. Dat is een hoog aantal omdat het reageren via sociale media erg laagdrempelig is. Alle mensen die reageerden op de advertenties zijn persoonlijk benaderd. Zij hebben zo in elk geval een positief persoonlijk contact gehad met Pergamijn als werkgever, ook wanneer er geen match bleek te zijn (de redenen hiervoor waren divers, te verre afstand van de woonplaats, geen zorgachtergrond, bij nadere kennismaking toch geen interesse,…). 

Het doel om minimaal 4 vacatures in te vullen, is ruimschoots behaald. Van de 275 mensen die hebben gereageerd, zijn 8 mensen aangesteld. Dit conversiepercentage van 3 % is een goed resultaat voor dit soort campagnes. Het is daardoor ook gelukt om personeel niet in loondienst (PNIL) te vervangen door personeel in loondienst (PIL). De online zichtbaarheid en bekendheid van Pergamijn als werkgever is via deze campagne verbeterd. Op het vlak van online marketing en arbeidsmarktcommunicatie zijn waardevolle inzichten en ervaringen opgedaan. Daarom komt er zeker een vervolg in 2023.

Een voorbeeld van een campagnevideo: Werken bij Pergamijn: cliëntbegeleider Peter – YouTube.

Deskundigheidsbevordering

Opleiden en deskundigheidsbevordering blijven belangrijk om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in het dagelijks werk. Interne experts werken samen om de teams zo goed mogelijk te bedienen. Het online aanbod van e-learnings is in 2022 uitgebreid met vakinhoudelijke thema’s, voor de LVB-, EMB- en ouderendoelgroepen. Ook zijn maatwerk e-learnings gemaakt over hulpmiddelen en voor de farmaspecialist.

In 2022 is een nieuwe, inspirerende en klantvriendelijke leeromgeving geselecteerd. In het eerste kwartaal van 2023 zal ‘Studytube’ worden geïmplementeerd. Alles rondom leren en ontwikkelen komt dan op één plaats beschikbaar. Een medewerker kan straks zien welke leeractiviteiten klaar staan en welke mogelijk interessant zijn. Hierdoor wordt leren nog leuker en hebben medewerkers zelf de regie over hun professionele ontwikkeling.

THEMA

Opleiding maatschappelijke zorg

 

Pergamijn kijkt continu naar mogelijkheden om te verbeteren. Zo is samen met ROC Gilde een eerste (pilot) maatwerkopleiding gemaakt voor de MVG/ASS doelgroepen. Dit is de reguliere MZ4-opleiding, aangevuld met expertise van Pergamijn.

In februari 2022 start een enthousiaste groep van 8 mensen de opleiding maatschappelijke zorg, van Gilde Opleidingen, samenwerkingspartner van Pergamijn. Ze leggen zich toe op de begeleiding van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking én moeilijk verstaanbaar gedrag en/ of autisme.

Aanleiding voor de start van deze groep is enerzijds een groot verloop onder medewerkers binnen de locaties MVG/ASS en het gegeven dat we dus een nieuw concept nodig hebben om aanstaande professionals beter aan ons te binden. Pergamijn heeft voldoende en deskundige medewerkers nodig voor deze specifieke doelgroep, nu en in de toekomst. We willen daarom vanaf de start van de opleiding mensen meer eigen maken met deze doelgroepen door te stimuleren dat het ROC samenwerkt met interne deskundigen van Pergamijn, die goed bekend zijn met de benodigde kennis en competenties.  Zo zijn er lessen toegevoegd over autisme, veilig werken en werken met het ondersteuningsplan, zodat de toekomstige medewerkers zo goed mogelijk voorbereid zijn op de praktijk.

Er is vooraf goed gekeken naar wat noodzakelijk is om deze groep succesvol te laten zijn. In korte tijd is de voorbereiding opgepakt. Er is informatie opgehaald bij interne deskundigen, teamleiders en ROC Gilde; leerlingen zijn geselecteerd en voor de eerste 3 lesweken zijn een introductie- en lesprogramma op elkaar afgestemd. Leerlingen zijn per maand 8 uur boventallig ingepland (inclusief 2 uur intervisie). Dat is uniek voor deze lesgroep en uniek binnen Pergamijn. In deze uren kan de leerling zich verdiepen in bijvoorbeeld het ondersteuningsplan en -proces, het bijwonen van evaluatiemomenten in het OP, verdieping in het systeem Pluriform en meelopen met interne deskundigen. Om ervaringen te delen en casussen te bespreken is periodiek overleg gepland. Interne deskundigen van Pergamijn dragen bij aan diepgang bij de start van de opleiding (ook gedurende het schooljaar en volgende schooljaren) en de docent maakt gebruik van interventies die binnen Pergamijn ingezet worden. Een verbeterpunt is meer aandacht voor de rol en positie van de werkbegeleiders bij de start van het traject.  Ook is aangegeven dat bekendheid met de doelgroep vooraf gering is. Om een realistisch beeld van de dagelijkse praktijk te schetsen, is het bijvoorbeeld mogelijk om kandidaten eerst te laten meelopen.

 

Sefanja Brouns

Wat is je drijfveer/ passie om deze opleiding te volgen en dan ook nog specifiek te kiezen voor MZ 4 (MVG/ASS)?

“Mijn drijfveer/passie is om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in alle facetten in hun leven. Denk hierbij aan ondersteuning bij het leven en wonen op de Eekhoornweg, dagbesteding zowel intern als extern, slaap- en waakritme, netwerken (familie), goede gezondheid, overleggen met andere disciplines en alles wat erbij hoort. Ik heb specifiek voor MVG/ASS gekozen is omdat autisme mij altijd wel heeft getrokken. In mijn verpleegkundige opleiding heb ik een hele tijd met kinderen gewerkt die ASS hebben met moeilijk verstaanbaar gedrag.”

Hoe zou je de eerste periode omschrijven?

“De combinatie werken en leren is voor mij perfect. Ik leer beter door de theorie in de praktijk toe te passen en aan te passen waar nodig. De eerste periode is mij goed bevallen. Ik heb de ruimte gekregen om zowel cliënten als collega`s te leren kennen daarnaast heb ik ook veel van hen geleerd om te werken met deze doelgroep. Hierin heb ik mijn eigen tempo mogen en kunnen volgen.”

Wat heeft je geholpen om de cliënten te leren kennen, om er zeker van te zijn dat de gehandicaptenzorg de goede keuze is geweest?

“De begeleiding van mijn werkbegeleider en collega`s hebben mij meer inzicht gegeven in de cliënten. De gedragsdeskundige heeft mij in het begin van iedere cliënt een beeldvorming gegeven en de overige vragen die ik nog had beantwoord.
Op de plek waar ik nu zit, geeft het mij een goed gevoel, genoeg voldoening om in de gehandicaptenzorg te werken.”

Waar ben je nu, bijna een jaar verder, trots op?

“Mijn eigen ontwikkeling, ondanks alle tegenslagen in de privésfeer. Dat ik me “thuis” voel op mijn werk, en nog steeds met veel plezier in de auto stap om naar werk te gaan. Trots ben ik op mijn leer-werkomgeving, waar ik mag en kan leren, de begeleiding krijg die ik nodig heb. En waar met me meegekeken wordt naar wat ik nodig heb om dit leerjaar succesvol af te ronden.”

 

Kelly van Wenkop

Wat is je drijfveer / passie om werkbegeleider te zijn?

“Ik vind het mooi om leerlingen vanaf het begin mee te nemen in de begeleiding van de cliënten, ze hierbij vooral zelf te laten ontdekken en te laten meedenken over alle onderdelen van de begeleidingsstijl. Hierbij deel ik graag mijn eigen passie voor onze cliënten en vind ik het erg leuk om juist de leuke aspecten van de cliënten naar boven te laten komen.”

Wat betekent het voor jullie als team, als er een nieuwe leerling komt, wat spreek je dan af van tevoren met elkaar, hoe zorg je voor een warm welkom?

“We bespreken van tevoren welke leerling er komt en wanneer deze start. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is dat er sowieso op de startdag een werkbegeleider aan het werk is, zodat er gelijk een goede start gemaakt kan worden. Helaas is het niet altijd haalbaar dat in de eerste weken veelal gewerkt wordt met de werkbegeleider, daarom heeft het gehele team een belangrijke rol in de begeleiding. Wij geven graag alle nieuwe collega’s een warm welkom door informatie te geven, interesse te tonen maar ook door ze gerust te stellen dat het veel is in het begin en dat ze hier de tijd voor mogen nemen. “

Hoe zou je het leerklimaat binnen jullie team/woning willen omschrijven?

“Het leerklimaat is veilig. Het is belangrijk bij deze doelgroep dat je van je collega’s op aan kunt en dat je je hierbij veilig voelt. Een leerling wordt binnen ons team gezien als een volwaardige collega en we vinden het belangrijk dat diegene ook zijn/haar mening durft te geven. Vaak is het zo dat juist een ‘nieuw’ iemand een frisse kijk heeft op situaties. “

Waar ben je nu, bijna een jaar verder, trots op?

“Ik ben trots op het feit dat Sefanja al zo’n ontwikkeling heeft gemaakt, zowel in het werkveld als in haar opdrachten. Ondanks haar privésituatie focust ze zich ontzettend op zichzelf, maar ook op de cliënten.
Waar ik als werkbegeleider trots op ben, is dat ik zelf steeds makkelijker feedback geef. Dit was iets wat ik soms nog wel lastig vond, vooral bij opbouwende feedback. Ook heb ik meer zicht op hoe de opleiding in elkaar zit, dit maakt de begeleiding een stuk makkelijker.”

5.2 Werk en privé in balans

Duurzame Inzetbaarheid

De doelstelling van het beleid op duurzame inzetbaarheid is om medewerkers op een gezonde manier gekwalificeerd, fit en gemotiveerd inzetbaar te houden. Medewerkers investeren in de (eigen) ontwikkeling gedurende de hele loopbaan, om binnen of buiten Pergamijn inzetbaar te blijven. Het management, leidinggevenden en de medewerkers nemen hierin gezamenlijk verantwoordelijkheid.

Met de Ondernemingsraad is afgesproken om geen afspraken met betrekking tot premobiliteit in het Sociaal Plan op te nemen, maar in plaats hiervan actief beleid te ontwikkelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid / employability. De succesfactor voor duurzame inzetbaarheid is de integrale aanpak. Het onderwerp raakt meerdere terreinen die met elkaar verbonden dienen te zijn. Onderdelen van het beleid zijn het structureel voeren van ‘trotsgesprekken’ met medewerkers, het benutten van de instrumenten uit de werkwinkel, het ophalen van de leerbehoeften van medewerkers en een daarop toegesneden scholingsprogramma en een leiderschapsprogramma.

Centraal roosteren

Pergamijn wil via een nieuwe vorm van plannen en roosteren (PlaRo) grip krijgen op een goede werk – privé balans. Er werd op veel plekken en op veel verschillende manieren geroosterd. Omdat er met veel zaken rekening moet worden gehouden -denk aan vacatures, ziekteverzuim, persoonlijke wensen en wet- en regelgeving- is er voor gekozen om een Centraal Planbureau in te richten en SDB, het roosterpakket, beter te gaan benutten. Uitgangspunt is een gezond basisrooster, dat vertrekt vanuit de zorgvraag van de cliënt en rekening houdt met de wensen en belangen van medewerkers. Doordat het wordt opgemaakt in afstemming met medewerkers, krijgen medewerkers meer regie en een betere balans tussen werk en privé. Daar waar het kan, plannen we in een grotere planeenheid: meerdere teams, woningen en locaties vormen samen één planeenheid. In 2022 zijn alle voorbereidingen getroffen om in 2023 op de nieuwe manier te gaan werken.

Gemiddeld personeel in dienst in fte's

Aantal medewerkers naar geslacht

Medewerkers naar leeftijdscategorie

Verzuimgegevens

20222021
Verzuim incl. zwangerschap12,69 %9,79 %
Verzuim excl. zwangerschap10,96 %8,28 %
Verzuimfrequentie (aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar)1,190,22
Gemiddelde verzuimduur (dagen)20,4428,55
Verzuim kort (< 8 dagen)2,47 %0,51 %
Verzuim middel (< 42 dagen)2,49 %1,67 %
Verzuim lang (<366 dagen)5,26 %6,11 % (samen met extra lang)
Verzuim extra lang (366 en langer)0,75 %6,11 % (samen met lang)

Het jaar 2022 volgens…

Raad van Toezicht

Centrale Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Een terugblik door de Raad van Toezicht, commissie kwaliteit en veiligheid

 

 

2022 was een jaar vol uitdagingen voor Pergamijn. De strijd tegen het coronavirus leek tegen maart grotendeels gestreden. Een vreselijk moeilijke tijd die niet alleen een grote impact had op onze bewoners en andere cliënten, maar ook op onze medewerkers. In april startte de dagbesteding weer op. Maar niet zonder vraag en aanbod nog eens goed onder de loep te nemen. Door de pandemie leerde Pergamijn dat sommige cliënten gebaat zijn bij een andere vorm van dagbesteding. Ook medewerkers hadden de tijd gehad voor reflectie, wat leidde tot menige carrièreswitch. Dat draagt extra bij aan het grote personeelsprobleem. Een groot aandachtspunt, waar vele sectoren mee te maken hebben. Daarmee is ‘personeel’ dan ook wel het hoofdthema van 2022.

De kwaliteit van de zorg zit in de mensen en daarbij is essentieel om met genoeg juiste mensen te zijn om die kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Continuïteit speelt daarbij een cruciale rol. We zijn dan ook dankbaar voor de mensen die tijdens moeilijke omstandigheden in de zorg zijn blijven werken en delen ons medeleven met diegenen die zelf de nadelige gevolgen (hebben) ervaren door het virus.

Corona trok ook zijn wissel op het ziekteverzuim. Enerzijds door de mensen die besmet en daardoor ziek werden, anderzijds door de druk op het personeel dat overbleef. Het hoge ziekteverzuim en het hoge aantal ZZP’ers dat nodig is om continu zorg te kunnen bieden baart ons als RvT dan ook zorgen. Pergamijn heeft daarom afgelopen jaar niet alleen fors ingezet op het rekruteren van de juiste mensen, maar ook om een fijne werkplek te bieden zodat medewerkers graag bij Pergamijn blijven werken. Dat zit ‘m in een prettig werkrooster, leren en ontwikkelen, maar ook de onderlinge verbinding. De oplossing om dit hardnekkige probleem het hoofd te bieden zal dan ook de volledige aandacht blijven hebben in de toekomst.

Pergamijn blijft daarom ook kritisch kijken naar hoe we de zorg moeten organiseren. Het Gezondheidscentrum onderging een reorganisatie om de professionaliteit van onze zorg verder te verbeteren. Het vernieuwde team gaat verder met de nieuwe naam ‘Behandel- en Expertisecentrum’, dat de functie en rol beter benadrukt. Later in het jaar werd ook de reorganisatie van het middenkader een feit. Dit heeft uiteraard een grote impact op mensen en op de organisatie van de zorg.

De grote opdracht is om als zorgorganisatie toekomstbestendig en financieel gezond te blijven om samen met verwanten kwaliteitsvolle en menslievende zorg aan te bieden. Daardoor is het soms nodig om besluiten te nemen met grote consequenties. Zo zijn in alle zorgvuldigheid de zorglocaties Hofakker en Kruisstraat dit jaar gesloten. Bewoners en medewerkers is allen een passende nieuwe plek binnen Pergamijn aangeboden.

Tot slot zijn we enorm blij en trots op alle medewerkers om hun professionaliteit en kwaliteit, wat bekroond is met een ISO-certificering. Pergamijn blijft zich in 2023 oriënteren op een verbreding van het zorgaanbod om onze kwalitatieve zorg nog verder te verbeteren en te blijven voldoen aan de behoeften van onze cliënten en bewoners.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit zeven leden. Er is in 2022 13 keer overleg gevoerd, waarvan twee keer met de Raad van Toezicht. De CCR werkt met zes commissies. Hier nemen leden van de CCR aan deel, al dan niet aangevuld met verwanten en of wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn de commissie Kwaliteit van zorg, Wonen, Financiën, de Geneesmiddelencommissie, Hygiëne- en infectiepreventie en Ethiek. De eerste drie commissies adviseren de CCR over een instemmings- of adviesaanvraag.

In 2022 is er veel veranderd binnen Pergamijn. Na een zorgvuldige analyse van de bestaande organisatie zijn er door de Raad van Bestuur en MT plannen gemaakt om de benodigde verbeteringen aan te brengen. De CCR is nauw betrokken geweest tijdens het hele proces en heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de plannen op termijn bijdragen aan kwaliteit van leven van de bewoners en cliënten.

2022 stond in het teken van de wet medezeggenschap op locatie. De WMCZ 2018 regelt de inspraak en medezeggenschap van de bewoners/cliënten. Als het voor hen te moeilijk is om mee te denken, te praten en te beslissen dan nemen de wettelijke vertegenwoordigers het over. De bewoners / cliënten moeten kunnen meepraten en beslissen over zaken die de kwaliteit van leven binnen een woning beïnvloeden zoals voeding, huiselijkheid en maatregelen in verband met infectieziekten. Om hen hierbij te ondersteunen zijn er 4 ondersteuningsfunctionarissen lokale cliëntenraden (2 FTE) aangesteld.

Toine Kerkhoff, voorzitter van de CCR: “Ik ben trots op de wijze waarop de CCR in samenwerking met de organisatie initiatieven heeft kunnen omzetten in acties, ter verbetering van de medezeggenschap van en voor onze cliënt en verwant. Twee termijnen van vier jaar heb ik mogen meewerken aan de verbetering van de samenwerking tussen CCR en Pergamijn. We mogen nu met een gerust hart zeggen dat de CCR serieus genomen wordt en een belangrijke adviserende rol speelt in de huidige organisatie. Ik neem in maart 2023 afscheid en draag vol trots een actieve en deskundige CCR over aan mijn opvolger Maria Gijzels.”

Door de Raad van Bestuur is instemming dan wel advies gevraagd conform de WMCZ 2018. De CCR heeft ingestemd / positief geadviseerd over de jaarstukken (kaderbrief, jaarplan en begroting 2023), de benoeming van een lid van de raad van toezicht, teammanagers en ondersteuningsfunctionarissen LCR, de medezeggenschapsregeling, de reorganisatie waaronder de aansturing van de gedragsgroepen, richtlijnen voor het camerabeleid, de sluiting van locaties, tarieven PGB en het zorg- en dienstverleningsdocument.

Een terugblik door de Centrale Cliëntenraad 

 

Jaarverslag 2022 van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) werkt in het belang van ‘het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen’ en zoekt daarbij een balans tussen de belangen van de werkgever en van de werknemer. De OR binnen Pergamijn bestaat uit 15 zetels. De onderwerpen waarover de OR om advies of instemming wordt gevraagd, of waarbij de OR op een andere manier betrokken is, bereidt de OR voor in commissieverband. De OR kent een HR-commissie, de VGWM-commissie (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu), de financiële commissie en de achterbancommissie.

De OR heeft de mogelijkheid voor het indienen van initiatiefvoorstellen. Om ons werk goed te kunnen doen, raadpleegt de OR de achterban om ervaringen te horen. Ook worden medewerkers geïnformeerd over zaken waar de OR mee bezig is.

In 2022 is veel gebeurd. Verschillende ontwikkelingen hebben tot onrust geleid en de besluiten die de OR hierin heeft genomen waren niet altijd even makkelijk. Het belang van Pergamijn als onderneming en de belangen van de medewerkers stonden soms op gespannen voet met elkaar. Om hierin een goede afweging te maken, zijn via teambijeenkomsten medewerkers geraadpleegd. De adviesaanvraag omtrent de organisatieaanpassing van de top en het middenkader is hiervan een voorbeeld. Mede hierdoor kon de OR een goed inhoudelijk advies aan de bestuurder uitbrengen. 

De OR behandelde in 2022 de volgende instemmingsaanvragen:

 • Het voorgenomen besluit inzake interventie, wel/niet aanpassing van de quarantaine regels;
 • De werkkostenregeling (WKR) 2022;
 • Door de OR werd geen instemming verleend aan het voorgenomen besluit met betrekking tot het dragen van bedrijfskleding door de huishoudelijk medewerkers. De RvB respecteert dit OR-besluit; 
 • De instemmingsaanvraag inzake verlenging met 1 jaar van het contract met Boordarbo is door de OR niet in behandeling genomen, omdat de OR deze aanvraag ontving terwijl de termijn voor opzegging van het contract met Boordarbo al was verstreken;
 • De OR stemde in met de overgang naar de systematiek centraal plannen en roosteren en de inrichting van een Centraal Planbureau. Tevens stemde de OR in met een update van het roosterhandboek. De OR realiseert zich dat het werkrooster voor medewerkers een belangrijke basis vormt. Uitgangspunt moet zijn een goede voorlichting aan iedereen met uiteindelijk als basis het werken met een gezond rooster;
 • Thuiswerkbeleid.

De OR bracht in 2022 positief advies uit over de sluiting van de woningen Hofakker en Kruisstraat en de reorganisatie van top- en middenkader.

De OR werd geïnformeerd over en/of betrokken bij de benoeming van een nieuw lid RvT, directeur bedrijfsvoering en directeur zorg, de notitie duurzame inzetbaarheid / employability, het traject AT Osborne (Pergamijn bekent kleur), het jaarplan en de begroting 2023 en de voortgang naar systematiek centraal plannen en roosteren.

THEMA

Speciale wensen gaan in vervulling

Slaapfeest Limbrichterweg

Het begon met een wens! En op 18 november was het dan zover: de wens van Kira werd vervuld; zij wilde graag een slaapfeestje organiseren. Met 6 cliënten en 2 begeleiders hebben we overnacht op dagbesteding Limbrichterweg. Nou ja slapen… eerst bakten we pizza’s, keken we film (met snack erbij) en kletsten we gezellig. Laat op de avond zochten we ons bed op. Sommigen wilden zo lang mogelijk wakker blijven, maar in de nacht zijn er toch enkele bossen omgezaagd. In de ochtend zat iedereen aan het ontbijt, goedgehumeurd en mét wallen! We hebben genoten en het was een onvergetelijke ervaring.​​​​​​​ Dank je wel Kira!

 • 0
 • 1
 • 2

Pergamijn’s got talent!

Enkele dagbestedingslocaties organiseerden in het voorjaar ‘Pergamijn’s got talent’. Na de voorrondes op diverse locaties, stuurden Sterrekroos, Limbrichterweg en St. Jansstraat hun finalisten door naar de grote finale op 9 juni 2022. Gefeliciteerd aan alle cliënten die deelnamen en aan Ine, David en John die als top 3 uit de bus kwamen! 

We krijgen vijf duo-fietsen van de Vrienden van Pergamijn

De avonturentuin wordt gerealiseerd

In 2022 gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Bij de Vosweg/ Reeweg op Pepinusbrug is DE Avonturentuin gerealiseerd. “Als je gevangen zit in je eigen lichaam, is je leef- en belevingswereld beperkt. Hoe mooi is het dan om op avontuur te kunnen in je achtertuin? Een plek waar je even weg kan uit de dagelijkse routine.” Dat was het uitgangspunt van een groep medewerkers bij de start van een grote inzamelingsactie om zo’n plek te kunnen realiseren.

En het is gelukt. Vele gulle gevers doneerden samen ruim 250.000 euro!! “Een droom is uitgekomen’” zei Yolande van der Beek, teammanager bij Pergamijn, bij de opening. De belevingstuin heeft een nestschommel, een klankbordschaal en een waterspel. Tussen de beplanting staan eetbare bloemen, planten en vruchten. Stel je voor, jam uit de Avonturentuin op je brood. Lekkerrrrr.

En dan… genieten!

Reis naar Banneux

“Na een intensieve voorbereiding zijn we op 11 oktober met ongeveer 100 cliënten, vrijwilligers en personeel in 3 bussen naar Banneux gegaan. Het zonnetje scheen, dit is het jaarlijkse hoogtepunt voor vele cliënten. De misviering werd zoals elk jaar in de St. Franciscuskapel gehouden o.l.v. Arie, onze geestelijk begeleider. Hier worden onze cliënten echt bij betrokken: van misdienaar, tot meezingen en kaarsjes aanmaken. Samen genoten we van het vaste Banneux-menu met muzikale begeleiding. Iedereen had eigen tijd om souvenirs te kopen en naar de bron te gaan. We kijken terug op een geslaagde reis!”

Op vakantie!

Wat denk je van een tripje naar Tenerife! Onze collega’s begeleidden deze toffe groep van de Socratesstraat en schreven ons hoe leuk ze het hebben gehad. “Ieder jaar gaat de Socratesstraat met 12 tot 14 cliënten naar het buitenland op vakantie. In september zijn we 8 dagen all in naar Tenerife geweest. Voor een enkele cliënt de allereerste vliegreis. Het hotel was super. Het was een geweldige vakantie! We hebben uitstapjes gemaakt naar o.a. de dierentuin, een aquapark, een boottocht en genoten op het resort. Een ding is zeker, volgend jaar gaan we weer een mooie reis maken. Dat ook onze bewoners het super vonden lees je hieronder!”

Voor Rowena was het haar allereerste vakantie: “Ik heb een leuke vakantie gehad! Ik was in het begin wel echt zenuwachtig. Voordat we het vliegtuig instapten was ik echt bang en heb ik gehuild. Toen we eenmaal in het vliegtuig zaten was het superleuk en heb ik gewoon geslapen. Eenmaal op vakantie het hotel was echt superluxe: lekker groot, luxe eten, een mooi dakterras, superaardige mensen die daar werkten én superleuk vet waterpark, heel groot met veel glijbanen! Ik vond het heel jammer om weer naar huis te gaan want het was echt superleuk en ik zou elk jaar mee willen gaan.”

Casper: “Ik heb het heel leuk gevonden op vakantie. Zwemmen, tequila drinken, met de kleren zwemmen met animatieteam dat was echt grappig. Personeel in het water gooien. Met de boot varen was leuk en het winkelen was ook leuk. We hebben veel lol gehad met zijn allen. Animatie was geweldig vooral het optreden van Elvis en Queen. Het waterpark was geweldig. De glijbanen waren echt vet, hadden we die thuis maar! Volgend jaar ga ik weer.”

Sofien: “Voor mij de eerste keer met de groep op vakantie. Ik ben wel vaker met pap naar Tunesië geweest. Ik vond het gezellig. Optredens waren leuk. We hebben heel veel, te veel gegeten, zo lekker was het! De glijbanen waren zo vet. Gelachen met de begeleiding die eigenlijk niet durft maar het toch deed. Omdraaien gaan we niet doen. Boot varen was ook leuk. ’s Avonds gezellig met zijn allen drinken op het terras en kijken naar de optredens. Volgend jaar ga ik zeker weer mee!”

Met Paul terug naar Watersley

In 2020 verliet Pergamijn Watersley. Dat mag best een mijlpaal heten voor de organisatie: Watersley was sinds 1967 immers de thuisbasis van Stichting Paulus en vanaf 2003 hoofdkantoor van Pergamijn, ontstaan uit de fusie met Pepijn. Wie het monumentale gebouw kent -boven op de Windraak over Sittard uitkijkend- kan zich iets voorstellen bij de haast mythische proporties van dit voormalige jachtslot, dat later een klooster werd en nog later het thuis van vele cliënten van Paulus/ Pergamijn én de werkplek van heel wat medewerkers.

Niemand kent Watersley beter dan Paul Joossen, de nu 66-jarige bewoner van de St. Jansstraat in Hoensbroek. Eind 2022 sprak Paul de wens uit om nog eens terug te gaan naar de plek waar hij maar liefst 50 jaar woonde, naar school ging en werkte!

En dus trokken we op 6 december -Sinterklaasdag en ijskoud- met Paul en met het Mediateam op pad. Wat was dat een bijzonder moment toen hij het hoofdgebouw terugzag: helemaal in de steigers! Het gebouw wordt immers grondig gerenoveerd, net als de hele omgeving trouwens. Binnen in de inkomhal weet Paul nog precies waar de receptie vroeger was, wie waar kantoor hield, waar de bestuurder zat en ook waar zijn eigen werkplek was. Paul was immers lang receptionist.

Brand geblust

“Ik ben naar Sittard gekomen toen ik 13 jaar oud was”, herinnert Paul zich. “Tot dan ging ik in Nijmegen naar school en woonde ik thuis.” Een hele verandering voor een 13-jarige jongen… Maar de jonge Paul voelde zich al snel thuis boven op de berg bij Stichting Paulus. “Vanaf m’n 18de ging ik werken. Ik heb allerlei baantjes gehad: conciërge op een school, bij de C1000 en de Albert Heijn, op een boerderij, … Maar later werd ik receptionist op Watersley. Dat vond ik leuk.”

Mooie tijden kende Paul bij de paters en later bij Pergamijn, maar er waren ook spannende momenten. “Zo brak er een keer brand uit op de kamer van een andere jongen. We hadden kamers op de tweede verdieping van het klooster. Nog voor de brandweer aankwam waren wij al aan het blussen!”, vertelt Paul trots.

Volleerde gids

Als een volleerde gids leidt Paul zijn gezelschap rond. Mooi te zien hoe de herinneringen terugkomen: hier was het restaurant voor de medewerkers, daar was het Servicebureau, … We hebben geluk: de nieuwe ‘bewoners’ van Watersley zijn niet alleen zo vriendelijk ons een kijkje te laten nemen in het klooster zelf, maar ook in de vroegere kapel. Die heeft allerlei functies gehad, weet Paul: “Vroeger was dit onze gymzaal. Jongens en meisjes apart!”

Ook het gebouw dat vroeger binnen Pergamijn bekend stond als de Tent, kunnen we bezoeken. Paul wordt helemaal vrolijk als hij ziet dat de toog er nog steeds staat: “Hier kwamen we een biertje drinken! En hier vierden we carnaval, kerst en ook Sinterklaas kwam hier op bezoek.” Buiten gekomen wandelen we door het wijkje waar vroeger de bewoners van Paulus woonden en dat nu bevolkt wordt door topsporters, richting “de verpleegstersflat”. Ook daar wordt hard gewerkt maar zijn we niettemin welkom. En zowaar komt Paul ook hier oude bekenden tegen… Hij wordt hartelijk begroet en versiert voor ons allemaal een rondleiding achter de schermen van dit topsportcomplex in wording. Leuk voor Paul, maar zeker ook voor de jongens van het Mediateam, die hier nog naar school gingen in wat nu de keukens zijn. Fijn om weer (heel even) terug te zijn!

Moe maar tevreden

Rond het middaguur rijden we naar Mercator, stil van alle indrukken en verhalen… Een beetje moe en hongerig maar bovenal tevreden stapt Paul uit de auto: hij is terug geweest op ‘zijn’ Watersley en krijgt van ons de foto’s en video van dit bezoekje, als blijvende herinnering en om te delen met zijn familie, vrienden en huisgenoten.

Dank je wel Paul voor de rondleiding en voor het delen van je herinneringen!

Met dank aan Mediateam Pergamijn en aan Marjon van Buggenum & collega’s van Watersley Sports & Talentpark voor de gastvrijheid!

 

Intern beraad

Op 20 april 2023 is het intern beraad gehouden over het kwaliteitsrapport 2022. Een delegatie van de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad sprak samen met de bestuurder over het kwaliteitsrapport. Daarnaast was er ruimte om open met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteitszorg binnen Pergamijn. Drie deelnemers zijn sinds 2022 betrokken bij Pergamijn; dit gesprek was dan ook een mooie verdiepende kennismaking met elkaar en met Pergamijn. Inhoudelijke vragen zijn beantwoord en teksten zijn naar aanleiding van deze vragen ook nog verder verduidelijkt of aangescherpt. Ook het intern beraad heeft tips en tops geformuleerd.

Tops

 • Het kwaliteitsrapport is prettig om te lezen en geeft een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de organisatie op het gebied van kwaliteit van zorg.
 • Mooi om ook verhalen van medewerkers en cliënten te lezen.
 • Goed om te lezen dat er bij de ISO-audit alleen observaties zijn vastgesteld.

Tips

 • Schenk meer aandacht aan de context van de cijfers en beleid en beschrijf concreet de effecten van beleidsmaatregelen.
 • De vrijwilligers worden in dit rapport gemist. 
 • Nodig ook medewerkers uit die niet zo lang bij Pergamijn werkzaam zijn voor het intern beraad.

Het volledige verslag van het intern beraad kunt u hier lezen: Verslag intern beraad KR 2022

 

Externe visitatie

Conform de ‘Handreiking Kwaliteitsrapport en Externe Visitatie heeft Pergamijn op 30 maart een externe visitatie gehad. Het visitatieteam heeft op een dag een bedrijfsbezoek aan een woning / dagbesteding gebracht en gesproken met management en twee cliënten.  De tops en tips waren:

Tops

 • Intrinsieke motivatie medewerkers is groot
 • Duidelijke inhoudelijke visie achter de transformatie
 • Intentie en plannen om ketensamenwerking te versterken

Tips

 • Geef medewerkers tijd om de veranderingen te laten beklijven
 • Naast aandacht voor betrokkenheid door cliënten houd ook aandacht voor betrokkenheid verwanten
 • Laat zien hoe je leert van klachten en incidenten

Lees het volledige verslag hier: Verslag externe visitatie KR 2022

Wat gebeurde er bij Pergamijn in 2022?

Kwaliteitsrapport versie voor bewoners en deelnemers dagbesteding

Bekijk video

Pergamijn maakt ieder jaar een kwaliteitsrapport.

Het kwaliteitsrapport gaat over vorig jaar.

Dus over het jaar 2022.

In het kwaliteitsrapport kun je lezen wat goed ging bij Pergamijn.

En wat beter kan.